Polityka prywatności – Bista Standard
Bista Standard

Dokumentacja ochrony danych osobowych
Bista Standard Sp. z o. o.
Nr dokumentu: 10.16.
Wersja dokumentu: 01.2020

Polityka prywatności serwisu WWW.BISTA.PL

Polityka prywatności określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Opracowanie Polityki jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).


Spis treści:
Polityka prywatności serwisu internetowego WWW.BISTA.PL 
I. Definicje. 
II. Charakter prawny Serwisu. 
III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. 
IV. Warunki techniczne świadczenia usług. 
V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
A. Warunki i procedura rejestracji w Serwisie. 
B. Formularze kontaktowe. 
C. Wtyczki społecznościowe. 
D. Pliki cookies oraz podobna technologia. 
VI. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych. 
VII. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu. 
VIII. Prawa autorskie i prawa pokrewne. 
IX. Postępowanie reklamacyjne. 
X. Postanowienia końcowe. 

I. Definicje.
1. Administrator – administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.bista.pl jest Bista Standard Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Smoleńska 29, 85-871 Bydgoszcz, będąca jednocześnie Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. Hasło – ciąg znaków umożliwiających zalogowanie do Konta.
4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (logionem) oraz hasłem zbiór zasobów teleinformatycznych Administratora, w którym są gromadzone niezbędne dane Użytkownika podane podczas rejestracji oraz informacje o usłudze. Konto umożliwia korzystanie przez Użytkownika z udostępnionej przez Administratora pełnej treści Serwisu – Strony Produktowej Serwisu.
5. Login – podawany podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika, który jest niezbędny do uzyskania dostępu do Konta.
6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności Serwisu internetowego www.bista.pl.
7. Produkt – produkt prezentowany w usłudze dostępu do pełnej treści Serwisu (witrynie Strony produktowej), którego opis jest dostępny dla Użytkowników zarejestrowanych.
8. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika w Serwisie, wiążący się z podaniem jego danych osobowych przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego.
9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.bista.pl.
11. Strona produktowa – witryna w Serwisie, na której są przedstawione informacje na temat Produktów.
12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem
a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi prowadzenia Serwisu.
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
14. Urządzenie końcowe – telekomunikacyjne urządzenie końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 43 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460), przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telefony, tablety, komputery itp.
15. Użytkownik niezarejstrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu niewymagających rejestracji w Serwisie.
16. Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu wymagających rejestracji w Serwisie, upoważniona do działania w imieniu podmiotu zajmującego się produkcją, dystrybucją lub handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi.


II. Charakter prawny Serwisu.
1. Serwis jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
2. Ze względu na swoją zawartość asortymentową Serwis www.bista.pl jest przeznaczony jedynie do celów informacyjnych i handlowych pomiędzy podmiotami zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi i jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszą Polityką.
4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.
5. Użytkownik ma obowiązek podawania swoich aktualnych danych niezbędnych do właściwego korzystania
z Serwisu, w szczególności jest zobowiązany do podawania swoich aktualnych danych w formularzach kontaktowych oraz rejestracyjnych, a w przypadku zmian danych do ich aktualizacji.
6. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66(1) Kodeksu cywilnego, a pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
7. Niniejsza Polityka jest nieprzerwanie dostępna w Serwisie internetowym www.bista.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jej treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
Administrator świadczy w Serwisie następujące rodzaje usług:
     1) „Dostęp do publikacji” – usługa bezpłatnego dostępu do informacji i materiałów zgromadzonych
w Serwisie, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia ich przeglądanie, odczyt, zaznaczenie lub wydruk przez Użytkowników;
     2) „Dostęp do pełnej treści Serwisu”- usługa bezpłatnego dostępu do informacji o produktach Administratora, dostępna wyłącznie dla podmiotów zajmujących się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowym lub rekwizytami tytoniowymi i po dokonaniu rejestracji w Serwisie;
     3) komunikacja z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszonych w Serwisie do realizacji celów w nich określonych.


IV. Warunki techniczne świadczenia usług.
1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
     1) urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną
i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi plików „cookies”;
     2) aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z niektórych formularzy internetowych (np. formularz kontaktowy, formularz rejestracyjny).
2. W przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
3. Administrator dokłada starań celem prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług, w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od niego.
4. Usługodawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.


V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania jakichkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika.
2. Umowa o świadczenie usług niewymagających rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
3. Umowa o świadczenie usług wymagających rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania formularza rezygnacji z usługi lub skierowania żądania usunięcia Konta na adres e-mail: biuro@bista.pl.
4. Administrator jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny
z prawem lub postanowieniami niniejszej Polityki wymagających rejestracji w Serwisie.
5. Administrator może odmówić świadczenia usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Administratora i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszej Polityki.
6. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu lub rezygnacji ze świadczenia usługi dostępu do Strony Produktowej, bez podania przyczyn.


A. Warunki i procedura rejestracji w Serwisie.
1. Celem uzyskania dostępu do pełnej treści Serwisu (dostęp do witryny Strony Produktowej) Użytkownik jest zobowiązany do założenia Konta w Serwisie. Użytkownicy niezarejestrowani nie mają możliwości wglądu do pełnej wersji Serwisu.
2. Z dostępu do pełnej treści Serwisu (witryny Strony Produktowej) mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
     1) mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
     2) są podmiotami zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowym lub rekwizytami tytoniowymi, ich pracownikami lub innymi osobami upoważnionymi do działania w imieniu ww. podmiotów oraz korzystających z Serwisu wyłącznie celem uzyskania informacji używanych do celów handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytuniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 z późn. zm.).
3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
4. Dokonanie rejestracji w Serwisie www.bista.pl jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez osobę logującą się swojej pełnoletniości oraz faktu prowadzenia działalności związanej z produkcją, dystrybucją lub handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi.
5. Dane wymagane w procesie rejestracji obejmują:
     1) imię i nazwisko;
     2) adres e-mail,
które to dane są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz na właściwość usługi.
6. Użytkownik jest zobowiązany do wskazania w procedurze rejestracji danych oraz złożenia oświadczeń zgodnych ze stanem faktyczny.
7. W celu zabezpieczenia dostępu do konta Użytkownika wymagane jest podanie Hasła.
8. Po rejestracji w systemie teleinformatycznym Administrator tworzy Konto dla Użytkownika. Konto dostępne jest po zalogowaniu za pomocą Hasła. Użytkownik może zmieniać dane wskazane przy rejestracji w każdym czasie.
9. Utworzone w procesie rejestracji w Serwisie Konto oraz Login mają charakter indywidualny i są przypisane tylko do jednej osoby. Użytkownik może posiadać wiele indywidualnych Kont, które mają odmienny Login i Hasło.
10. Z Konta korzystać może wyłącznie jedna osoba, wskazana w procesie rejestracji. Korzystanie z Konta przez więcej niż jedną osobę lub udostępnienie danych dostępowych do Konta osobie innej niż wskazana w pkt. 2 stanowi naruszenie Polityki prywatności.
11. W trakcie rejestracji Użytkownik może także wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej. Zgoda w tym zakresie jest dobrowolna a rejestracja w Serwisie nie jest od niej uzależniona.
12. Użytkownik może zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowych od Administratora (wycofać udzielona zgodę) w każdym czasie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail: biuro@bista.pl, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.
13. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta bez wskazania przyczyny.
14. Rezygnacja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezygnacji lub skierowania żądania usunięcia Konta na adres: biuro@bista.pl.
15. Po otrzymaniu rezygnacji z konta lub żądania usunięcia danych Administrator niezwłocznie usuwa Konto.
16. Złożenie rezygnacji z Konta w Serwisie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.


B. Formularze kontaktowe.
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych
w zakresie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, treści wiadomości, które są niezbędne do nawiązania kontaktu z osobą, która kieruje do Administratora zapytanie i udzielenia jej odpowiedzi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu identyfikacji nadawcy oraz przyjęcia i obsługi zapytania,
a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych tj. nr telefonu jest dobrowolne.


C. Wtyczki społecznościowe.
W Serwisie Administrator zamieszcza tzw. „wtyczki społecznościowe” serwisów społecznościowych, tj. Instagram, LinkedIn, YouTube. Użytkownik, gdy odwiedza Serwis www.bista.pl „wtyczki” są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do administratorów tych serwisów. Dopiero aktywność Użytkownika poprzez kliknięcie we właściwą „wtyczkę” społecznościową powoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerem administratorów tych portali.
Jeśli Użytkownik Serwisu www.bista.pl ma konto użytkownika tych portali i jest na nim zalogowany w momencie aktywowania „wtyczki” społecznościowej, administratorzy tych portali mogą przyporządkować do jego konta użytkownika wizytę w Serwisie www.bista.pl, na zasadach zgodnych z ich Polityką prywatności. Użytkownik może tego uniknąć, jeśli wyloguje się z portali społecznościowych przed aktywowaniem „wtyczki” społecznościowej zamieszczonej w Serwisie www.bista.pl.


D. Pliki cookies oraz podobna technologia.
1. Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe instalowane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym użytkownika (laptop, telefon, tablet, itp.), w czasie przeglądania serwisów internetowych. „Cookies” zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej (np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika
i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej do jego preferencji).
2. Pliki „cookies” nie służą Administratorowi do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretnego Użytkownika (takich jak imię i nazwisko).
3. Wykorzystujemy tzw. „cookies serwisowe”, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu
i zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług drogą elektroniczną, w szczególności:
     1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę w Serwisie;
     2) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
     3) zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy.
4. Pliki „cookies” wykorzystywane w tym celu obejmują:
     1) pliki „cookies” z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji), na czas trwania sesji;
     2) uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia, na czas trwania sesji;
     3) sesyjne pliki „cookies” odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki „cookies” odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
     4) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania;
     5) trwałe pliki „cookies” służące personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej.
5. Uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika Serwisu. Zgoda ta jest wyrażana przez Użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi.
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć bądź też zablokować tworzenie plików „cookies” korzystając z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików „cookies” jest możliwe za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
•  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.


VI. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych.
1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Serwisu wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń wynikających
z korzystania z Serwisu.
3. Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się
z zagrożeniem, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
4. Na stronach Serwisu mogą pojawiać się banery i linki do innych stron WWW. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego usługodawcy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony, Użytkownik zapoznał się z tam ustaloną polityką prywatności oraz regulaminami.


VII. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w danym Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisów przez Użytkownika.
Kto jest administratorem danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Bista Standard Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Smoleńska 29,
85-871 Bydgoszcz.
Jak się możesz z nami skontaktować?
Z administratorem możesz się skontaktować:
• tradycyjną pocztą pod adresem: Bista Standard Sp. z o. o. w Bydgoszczy, adres: ul. Smoleńska 29, 85-871 Bydgoszcz;
• poprzez e-mail: biuro@bista.pl.
Inspektor Ochrony Danych.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (Kinga Hoffmann), z którym możesz się skontaktować:
• tradycyjną pocztą pod adresem: Bista Standard Sp. z o. o. w Bydgoszczy, adres: ul. Smoleńska 29, 85-871 Bydgoszcz;
• poprzez e-mail: biuro@bista.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę Bista Standard oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.


Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie.
     a) Korzystanie z Serwisu.
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
1) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
2) w celach statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz statystycznych aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
     b) Rejestracja w Serwisie.
1. Dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych są przetwarzane przez Administratora w celu:
1) umożliwienia podmiotom zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi, pojemnikami zapasowymi lub rekwizytami tytoniowymi dostępu do informacji o działalności Administratora używanych do celów handlowych;
2) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do rejestracji w Serwisie.
5. Dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu obowiązywania umowy (rezygnacji z Konta lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do pełnej treści Serwisu – witryny Strony Produktowej lub zaprzestania prowadzenia Serwisu). Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzane po tym czasie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
     c) Formularze kontaktowe.
1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania.
2. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu kontaktu z Administratorem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. W zakresie danych dodatkowych (tj. nr telefonu) podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, wyrażona dobrowolnie poprzez jednoznaczne działanie, jakim jest wypełnienie tych danych w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Taką zgodę Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
4. Dane możemy również przetwarzać w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w sytuacji konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe będziemy przechowywali przez okres 1 roku od daty kontaktu za pomocą formularza. Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzane po tym czasie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.


Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:
     1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
     2) prawo żądania usunięcia danych;
     3) prawo żądania sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych;
     4) w przypadkach określonych w RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     5) w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
     6) w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane w oparciu o zgodę – prawo wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
     7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, której dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO.
2. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z Administratorem lub naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).


Odbiorcy danych osobowych.
1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności partnerom świadczącym usługi informatyczne (np. w zakresie rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz hostingodawcom).
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Zawsze informujemy o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania (załatwiania sprawy).
Informujemy jednak, iż w związku z prowadzeniem profili społecznościowych administratorzy tych serwisów (Facebook, LinkedIn, Google) mogą przekazywać niektóre dane osobowe użytkowników tych serwisów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednocześnie wskazujemy, że administratorzy serwisów społecznościowych stosują odpowiednie zabezpieczenia transferu danych do państw spoza EOG w postaci standardowych klauzul umownych. Szczegółowe informacje na temat transferu danych poza EOG zawierają ich Polityki prywatności, dostępne na ich portalach internetowych.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Decyzje dotyczące Użytkowników Serwisu nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym dane nie będą poddawane profilowaniu.


VIII. Prawa autorskie i prawa pokrewne.
1. Treści zamieszczone na stronach Serwisu są udostępniane bezpłatnie. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej.


IX. Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bista.pl.
2. Administrator zobowiązuje się usunąć wszystkie technicznie nieprawidłowości w działaniu Serwisu w możliwie szybkim terminie.


X. Postanowienia końcowe.
1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszej Polityki jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 01.10.2020 r. i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.